let's get to know each other

Wat is het taalondersteuningspunt?

Een Taalondersteuningspunt (TOP) is een locatie waar de nieuwkomer of de NT2 leerling met leerproblemen of een leerachterstand, structureel een onderwijsaanbod op maat krijgt aangeboden.

Er zijn twee soorten TaalOndersteuningsPunten:


01


Het TaalOndersteuningsPunt voor nieuwkomers die korter dan 2 jaar in Nederland zijn. Deze Taalklas is gevestigd op o.b.s. de Dennenkamp in Ommen en heeft een regionale functie.

Op dit TaalOndersteuningsPunt, worden nieuwkomers ondergedompeld in de Nederlandse taal met als doel; instromen in een reguliere thuisnabije school na 1 á 2 jaar in de taalklas.02


De drie TaalOndersteuningsPunten in Dalfsen, Nieuwleusen en Ommen zijn bedoeld voor NT2 leerlingen die langer dan 2 jaar in Nederland- of in Nederland geboren zijn. Deze leerlingen kunnen een zodanige taalachterstand hebben dat deze het leren in de weg staat. Op deze TaalondersteuningsPunten wordt gericht taalonderwijs gegeven met als doel;

Het leren op eigen potentieel niveau bevorderen, zodat uitstroom naar passend vervolgonderwijs mogelijk wordt.

Visie & Missie

Visie & Missie

In Ommen, Dalfsen, Nieuwleusen en regio, werken drie schoolbesturen samen aan een regionaal beleid voor anderstalige po leerlingen door het aanbieden van specifieke, passende taalondersteuning op de TaalOndersteuningsPunten, zodat een duurzaam en kwalitatief goed onderwijsaanbod voor alle nieuwkomers- en NT2 kinderen gerealiseerd kan worden.
Doel


 • De kinderen laten uitstromen meer passend bij de eigen leerpotentie
 • Bevorderen van kansengelijkheid
 • De fluctuaties in leerlingenaantallen beter kunnen opvangen
 • De nt2 expertise behouden

Voor wie?


 • Voor kinderen van vluchtelingen, asielzoekers, arbeidsmigranten (nieuwkomers), in Nederland geboren kinderen van statushouders en kinderen van remigranten.
 • Voor kinderen waarvan Nederlands niet hun moedertaal is (NT2-leerlingen)
 • Voor kinderen met een taalachterstand van minimaal een half jaar, afgaand op de toetsgegevens van spelling, lezen met begrip en rekentaal.

Waarom?


 • Omdat deze kinderen door taalachterstand vaak onder hun cognitieve niveau presteren.
 • Omdat door corona de taalachterstand vaak nog verder is vergroot.
 • Omdat deze kinderen soms de aansluiting missen bij de leerstof van de groep.
 • Omdat deelname aan het TOP het kind meer kansen biedt richting vervolgonderwijs.
 • Omdat mede door een sterke taalbasis de aansluiting op de samenleving versterkt wordt.
Wat?

 • Woordenschatonderwijs
 • Technisch lezen op maat
 • Begrijpend lezen op maat
 • Spelling op maat
 • Rekentaal in overleg
 • Kennisopbouw over Nederland en de wereld.
 • In de nieuwkomersgoep krijgen de kinderen ook schrijf- en rekenonderwijs.Hoe?

 • Door het werken in kleine groepjes
 • Met een gespecialiseerde leerkracht en onderwijsassistent.
 • Het aanbod is in principe twee dagdelen bij het TOP en vijf dagdelen bij het TOP nieuwkomers.
 • Er wordt gericht gewerkt aan specifieke doelen en hiaten in de leerlijn (bijv. door te compacten). Zo kunnen de kinderen een inhaalslag maken.
 • Instructie op maat.
 • Eigen TOP-OPP als werkdocument.


Locaties

 • De Taalondersteuningspunten zijn te vinden op:


 • De Kardoen, Floreant, Ommen.
 • Het Avontuur, OOZ, Dalfsen.
 • De Wegwijzer, PCON, Nieuwleusen.
 • De Dennenkamp, OOZ, Ommen, voor nieuwe nieuwkomers.